Title แนวทางการบริหารงานของสภาผู้แทนราษฎรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน / ธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์.
Author ธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
Published 2558
Detail [9], 181 แผ่น
Subject
 
 
Added Author มหาวิทยาลัยทักษิณ. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)
  มหาวิทยาลัยทักษิณ. รัฐประศาสนศาสตร์
Note สาระสังเขปเป็นภาษาไทย, อังกฤษ
  ฉบับถ่ายสำเนา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed