Not found
Title การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น/ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Author ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Detail 164หน้า ; 24ซม
Subject
Added Author สถาบันพระปกเกล้า
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed