Not found
Title วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ : การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง / พิษณุ เสงี่ยมพงษ์.
Author พิษณุ เสงี่ยมพงษ์
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail [12], 404 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เนื้อหาของหนังสือเน้นการนำวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัย นำเสนอเทคนิคการตั้งคำถามวิจัยทางรัฐศาสตร์ การให้ความสำคัญแก่บทบาทของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ในงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัย การวิเคราะห์เชิงลึกโดยเฉพาะกรณีศึกษาเเละการศึกษาเปรียบเทียบ ตลอดจนวิธีอภิปรายที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยด้านรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตเเละดุษฎีบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ เเละความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์

  Comments   

    Recently viewed