Not found
Title มวยไทยชัยสวัดิ์ = Muaythai Chaisawat / ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์.
Author ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
Published กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
Detail 356 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่รวบรวมจุดเด่นของหลักวิชามวยไทยโบราณ และวิธีการฝึกมวยไทยบนสังเวียนปัจจุบันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบที่เรียกว่า "มวยไทยชัยสวัสดิ์" มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดในรูปแบบ 2 ภาษา พร้อมภาพประกอบ สามารถใช้เป็นคู่มือในการฝึกมวยไทยชัยสวัสดิ์ได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นฝึกความแข็งแกร่งและความอ่อนตัวของร่างกาย การฝึกแม่ไม้มวยไทย พร้อมกับการเคลื่อนที่ของร่างกายและการก้าวย่าง การฝึกลูกไม้มวยไทยในจังหวะรุกและจังหวะรับ การปล้ำตีเข่า และการฝึกด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้คู่ฝึก เช่น การฝึกเตะกระสอบทราย การฝึกชกลม เป็นต้น

  Comments   

    Recently viewed