Not found
Title ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์.
Author นิติ ภวัครพันธุ์
Published กรุงเทพฯ : สยาม, 2558
Detail 302 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ เป็นงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและวิวาทะเรื่อง "ชาติพันธุ์ (Ethnicity)" ในแวดวงมุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยใช้กรณีศึกษาในสังคมหลายแห่งเป็นตัวอย่างในการอภิปราย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธุ์ในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ในอดีต โดยพาดพิงถึงกรณีต่างๆ ทั้งในบริเวณภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรของภูมิภาคนี้อีกด้วย เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย

  Comments   

    Recently viewed