Title การประชุมเชิงวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
Author การประชุมวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 2 : 2557 : กรุงเทพฯ)
Published ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Detail 74 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author ประภัสสร์ เทพชาตรี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed