Not found
Title 60 พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Published ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558
Detail 253 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
Added Author สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จัดทำขึ้นโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี สวทช.เป็นฝ่ายเลขานุการโครงการฯ อันเป็นอีกหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

  Comments   

    Recently viewed