Not found
Title สวนยาง ไม้ยาง น้ำยาง และยางแผ่น / นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
Detail 204 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Added Author นิรันดร์ สุมาลี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เนื้อหาประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านยางพาราที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและทุกกระบวนการทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

  Comments   

    Recently viewed