Not found
Title ความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะผู้จัดทำ, ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].
Published กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556
Detail [10], 116 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
 
 
Added Author ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed