Search again

Found: 98,992  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กบฏเงี้ยว" การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ "คนล้านนา" / ชัยพงษ์ สำเนียง.
Author
ชัยพงษ์ สำเนียง.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2564.
Call Number
959.3 ช446ก 2564
Location
Songkhla

image
"กรุ๊งกริ๊ง" / ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล; ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์ และ ฐิติพันธ์ ทับทอง, ภาพประกอบ.
Author
ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
Call Number
ยช ภ 576 ก 2549
Location
Songkhla

image
"กล้าธรรม" เมล็ดพันธุ์แห่งความดี / ทศพร ศรีคำ
Author
ทศพร ศรีคำ(กลมเกลียว)
Published
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2550.
Call Number
294.3144 ท 155 ก 2550
Location
Songkhla

image
"กวีเทิดพระเกียรติให้ ภูมิพล" รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ / อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call Number
895.9181 ก 332 2539
Location
Songkhla

image
"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
391.43 ก 407 2548
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"กัญชา" ช่วนรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา.
Author
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
Published
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
Call Number
615.3234 อ709ก 2562
Location
Songkhla

image
"การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
Author
จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบน (ผกฎ) : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Call Number
363.44 จ 084 ก 2550
Location
Songkhla

image
"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะกรรมสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐ...
Author
การประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
382.09593 ก 581 ก 2548
Location
Songkhla

image
"การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี" : การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 25-28 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน...
Author
การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
Call Number
577.69 ก647ก 2540
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" : สาระการประชุม วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานป...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่อง "การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
378.1 ก 582 ก 2544
Location
Songkhla

image
"การผลิตต้นกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2549 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กร...
Author
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2549.
Call Number
571.538 ก 644 ก 2549
Location
Songkhla

image

image

image
"กีรออาตีย์" เปิดประตูสู่การอ่านอัลกุรอานอย่างเข้าใจ และเป็นสุข / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
Author
ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2551.
Call Number
297.122 ต 712 ก 2551
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles