Search again

Found: 199,711  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กวีเทิดพระเกียรติให้ ภูมิพล" รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ / อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call Number
895.9181 ก 332 2539
Location
Songkhla

image
"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
391.43 ก 407 2548
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"กัญชา" ช่วนรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา.
Author
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
Published
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
Call Number
615.3234 อ709ก 2562
Location
Songkhla

image
"การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
Author
จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบน (ผกฎ) : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Call Number
363.44 จ 084 ก 2550
Location
Songkhla

image
"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะกรรมสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐ...
Author
การประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
382.09593 ก 581 ก 2548
Location
Songkhla

image
"การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี" : การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 25-28 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน...
Author
การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
Call Number
577.69 ก647ก 2540
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles