Search again

Found: 209  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
Author
Yan, Haogang.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
895.13 Y21H 2009
Location
Songkhla

image
"Shi ji" yu zhongguo wen xue / Zhang Xinke zhu.
Author
Zhang, Xinke,
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.
Call Number
895.1 Z63S 2010
Location
Songkhla

image
Anni de gu shi = The story of Anne Frank / Jane Dolman ; tran. by Li Jin Yu.
Author
Frank, Anne,
Published
Beijing : Zhong gua dian li, 2005.
Call Number
922.96 F828A 2005
Location
Songkhla

image
Bai nian song Meiling / Yang Shubiao,Yang Jing zhu .
Author
Yang, Shubiao,
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2010.
Call Number
923.151 Y22B 2010
Location
Songkhla

image
Bao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian.
Author
Peng, Ruiqing.
Published
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
Call Number
495.186 P398B 1999
Location
Songkhla

image
Chu zhong sheng bi bei gu ci ge / Wang Xue yi.
Author
Wang, Xue yi.
Published
Beijing : Chao hua, 2004.
Call Number
895.11 W246C 2004
Location
Songkhla

image
Chu zhong sheng bi bei wen yan wen / Cai Wan.
Author
Cai, Wan.
Published
Beijing Zhongguo Jilie Daxue, 2001.
Call Number
895.1 C133C 2001
Location
Songkhla

image
Chuan bo yu wen hua gai lun = An Introduction to communication and culture / Zhuang Xiao Dong.
Author
Zhuang, Xiao Dong.
Published
Beijing : People s Publishing House Pub., 2008.
Call Number
302.2 Z63C 2008
Location
Songkhla

image
Ci xue gai shuo / Zhangshu Wu.
Author
Wu, Zhangshu.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 W959C 2010
Location
Songkhla

image
Dang dai wen hua zhe xue chen si / Pengcheng Li.
Author
Li, Pengcheng.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008.
Call Number
101 L693D 2008
Location
Songkhla

image
Dongbei kang Ri lian jun kang zhan ji shi / Xiaohui Wang.
Author
Wang, Xiaohui.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.035 W246D 2007
Location
Songkhla

image
Du ci chang shi / Chengtao Xia, Xionghe Wu.
Author
Xia, Chengtao.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 X51D 2010
Location
Songkhla

image
Dui hua shi xue / Yang Chu.
Author
Yang, Chu.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
808.1 Y22D 2009
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue gai lun / Changlai Chen, Yongyi Wu, Honghai Ma ... [et al.].
Author
Chen, Changlai.
Published
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2010.
Call Number
495.107 C518D 2010
Location
Songkhla

image
Dui wai han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / Yong Yi Wu, Hong Chen.
Author
Wu, Yong Yi.
Published
Beijing : Sinolingua, 2003
Call Number
495.1076 W959D 2011
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles