Search again

Found: 43  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
Author
Yan, Haogang.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
895.13 Y21H 2009
Location
Songkhla

image
"Shi ji" yu zhongguo wen xue / Zhang Xinke zhu.
Author
Zhang, Xinke,
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.
Call Number
895.1 Z63S 2010
Location
Songkhla

image
Chu zhong sheng bi bei gu ci ge / Wang Xue yi.
Author
Wang, Xue yi.
Published
Beijing : Chao hua, 2004.
Call Number
895.11 W246C 2004
Location
Songkhla

image
Chu zhong sheng bi bei wen yan wen / Cai Wan.
Author
Cai, Wan.
Published
Beijing Zhongguo Jilie Daxue, 2001.
Call Number
895.1 C133C 2001
Location
Songkhla

image
Ci xue gai shuo / Zhangshu Wu.
Author
Wu, Zhangshu.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 W959C 2010
Location
Songkhla

image
Du ci chang shi / Chengtao Xia, Xionghe Wu.
Author
Xia, Chengtao.
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2010.
Call Number
895.11 X51D 2010
Location
Songkhla

image
Dui hua shi xue / Yang Chu.
Author
Yang, Chu.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
808.1 Y22D 2009
Location
Songkhla

image
Fu qin / Wang Yi zhu.
Author
Wang, Yi.
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2010.
Call Number
895.13 W246F 2010
Location
Songkhla

image
Han dai jing xue yu wen xue = A study on confucian classics and literature of dynasty / Hou Wenxue zhu.
Author
Hou, Wenxue,
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2010.
Call Number
895.1 H835H 2010
Location
Songkhla

image
Hong lou meng (tao zhuang shang xia ce) / Cao Xueqin.
Author
Cao, Xueqin.
Published
Beiji : People's Literature Press, 2008.
Call Number
895.13 C227H 2008
Location
Songkhla

image
Hong lou meng / Cao Xueqin, Gao E.
Author
Cao, Xueqin.
Published
Shang hai : Shang hai ren min meishu, 2004.
Call Number
895.134 C235H 2004
Location
Songkhla

image
Hong lou meng / Cao Xueqin.
Author
Cao, Xueqin.
Published
Nei meng gu : Nei meng gu ren min, 2007.
Call Number
895.134 C235H 2007
Location
Songkhla

image
Hong lou meng / Zhi tong wen hua.
Published
Tong liao : Nei meng gu shao nian er tong, 2005.
Call Number
895.134 H772 2005
Location
Songkhla

image
Hua / Zishan Chen, Xiang Cai, Fang Huang.
Author
Chen, Zishan.
Published
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007.
Call Number
895.14 C518H 2007
Location
Songkhla

image
Li lun yu yan xue jiao sheng / Li Ning Ming, editor.
Published
Wuhan : Hua zhong Shi fan daxue, 2000
Call Number
808.02 L693 2004
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles