Search again

Found: 538  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Economix เศรษฐกิจ สะกิดสมอง / ผู้เขียน ไมเคิล กูดวิน ; ผู้แปล วัรัตน์ รัตนเวชสิทธิ.
Author
กูดวิน, ไมเคิล.
Published
กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2563.
Call Number
330 ก825อ 2563
Location
Songkhla

image
Forex War BasicTraining / ยอดเดช ว่องวิทยา และกนกวรรณ ว่องวิทยา.
Author
ยอดเดช ว่องวิทยา.
Published
กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2563.
Call Number
332.45 ย351ฟ 2563
Location
Songkhla

image
From farm to market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม / เรียบเรียง สินีพร มฤคพิทักษ์ และรัชดา ธราภาค.
Author
สินีพร มฤคพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563.
Call Number
338.13 ส657ฟ 2563
Location
Songkhla
Phatthalung

image
General data protection regulation / นคร เสรีรักษ์, ประสิทธ์ ปิวาวัฒนพานิช และคณะ.
Author
นคร เสรีรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : พี.เพรส , 2563.
Call Number
346.048 น009จ 2563
Location
Songkhla

image

image
Motivators for sustainability : 17 lessons of sustainable development goals in Thailand / กระทรวงการต่างประเทศ.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2563?].
Call Number
338.9593 ม948 2563
Location
Songkhla

image
Motivators for sustainability : 17 lessons of sustainabledevelopment goals in Thailand.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2563?].
Call Number
338.9593 ม948 2563
Location
Songkhla

image
Smart city guide book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี และ ชัยวุฒิ ตันไชย.
Author
เอกชัย สุมาลี.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
Call Number
352.14 อ841ส 2563
Location
Songkhla

image
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ (ภาค 2) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์.
Author
วรศักดิ์ ทุมมานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563.
Call Number
346.07 ว213ท 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Songkhla

image
When we vote : พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Author
ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
Call Number
324.959 ป144ว 2563
Location
Songkhla
Phatthalung

image
When we vote : พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Author
ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
Call Number
324.959 ป144ว 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Songkhla

image
กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ / กิจบดี ก้องเบญจภุช, พรรณรัตน์ โสธรประภากร.
Author
กิจบดี ก้องเบญจภุช.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563.
Call Number
343.59303 ก717ก 2563
Location
Songkhla

image
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
Author
อภิญญา เลื่อนฉวี.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563.
Call Number
343.087 อ164ก 2563
Location
Songkhla

image
กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
Author
อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.
Call Number
346.04679 อ632ก 2563
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles