Search again

Found: 557  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายสมัยอยุธยา / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.
Author
เสนีย์ ปราโมช,
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
Call Number
349.593 ส936ก 2559
Location
Phatthalung

image
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Author
สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559.
Call Number
342.0854 ส816ก 2559
Location
Songkhla

image
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน).
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 2559.
Call Number
343.0999 ก013 2559
Location
Songkhla

image
กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO) / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
Author
ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
382.41 ท321ก 2559
Location
Phatthalung

image
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / หัวหน้าโครงการ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.
Author
สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, 2559.
Call Number
305.90816 ส795ก 2559
Location
Songkhla

image

image
กระบวนการสันติภาพในรวันดา / ชลัท ประเทืองรัตนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
320.9675 ช215ก 2559
Location
Songkhla

image
กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / เมธัส อนุวัตรอุดม.
Author
เมธัส อนุวัตรอุดม.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
320.9416 ม809ก 2559
Location
Songkhla

image
กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการทำโครงงาน / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
Author
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2559.
Call Number
330.9593 ส777ก 2559
Location
Songkhla

image
กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559.
Call Number
305.26 ก267 2559
Location
Songkhla

image
กว่าจะจบนิเทศฯ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ / ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.
Published
กรุงเทพฯ เด็กดีพับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
302.20711 ก316 2559
Location
Phatthalung

image

image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช.
Author
มาโนช นามเดช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number
352.14 ม557ก 2559
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles