Search again

Found: 84  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.
Author
ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
Call Number
344.049 ย314ก 2562
Location
Songkhla

image
กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / เอื้อน ขุนแก้ว.
Author
เอื้อน ขุนแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2562.
Call Number
346.078 อ907ก 2562
Location
Songkhla

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.
Author
จรัญ ภักดีธนากุล.
Published
กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2562.
Call Number
347.03 จ066ก 2562
Location
Songkhla
Phatthalung

image
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) / [บรรณาธิการ: ประวีณา อัสโย และ กรกมล จึงสำราญ].
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
Call Number
372 ก136 2562
Location
Songkhla

image

image

image

image
การภาษีอากรธุรกิจ = Business Taxation / สนธยา เรืองหิรัญ.
Author
สนธยา เรืองหิรัญ.
Published
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2562.
Call Number
336.2 ส096ก 2562
Location
Songkhla

image
การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.
Author
จุมพต สายสุนทร.
Published
กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2562.
Call Number
346.02 จ776ก 2562
Location
Songkhla
Phatthalung

image
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์.
Author
รัตนะ บัวสนธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
371.3072 ร448ก 2562
Location
Songkhla

image
การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ = Legal reasoning / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
Author
ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
Call Number
340.11 ภ847ก 2562
Location
Songkhla

image
คดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับความเท็จ การปลอมและการแปลง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
Author
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
Published
กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2562.
Call Number
345.02 ส225ค 2562
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles