Search again

Found: 485  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สิริกร มณีรินทร์ ... [และคนอื่นๆ]
Author
สิริกร มณีรินทร์
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
Call Number
379.11 ก 565 2543
Computer File Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เรื่อง กรอบความคิดทางด้านการตลาดกับการสร้างความมั่งคั่งของประเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการป...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number
350 ก 568 ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เรื่อง ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมื...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number
350 ก 568 ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2546 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number
350 ก 568 ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เรื่อง พลวัตรการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number
350 ก568ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เรื่องวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจองค์ความรู้ วันที่ 17 สิงหาคม 2546 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเต...
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number
350 ก568ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม วิทยากรโดย พรชัย รัศมีแพทย์
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
353.4 ส 711 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Author
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
Call Number
378.166 ร 483 ก 2545
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม วิทยากรโดย พรชัย รัศมีแพทย์
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
364.4 ส 711 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ราณี อิสิชัยกุล, วรรณา ศิลปอาชา, วิทยากร
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
338.4791 ส 711 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด.
Author
บุญชม ศรีสะอาด.
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น, 2554.
Call Number
371.1 บ503ก 2554
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันและการสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
Author
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
Call Number
350 ส 142 ก 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
Call Number
338.9593 ค 198 ก 2547
Computer File Loading...

image
การลงทุนในกองทุนรวม : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call Number
332.6327 ต 349 ก 2548
Computer File Loading...

image
การละเล่นเด็กไทย 30 แบบ
Published
กรุงเทพฯ : โฟโต้เฮ้าท์, 2550.
Call Number
394.3 ก 511 2550
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles