Search again

Found: 485  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Published
[กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ, 2549].
Call Number
363.728 ก 875 ก 2549
Computer File Loading...

image
การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อสุกรแบบสากล
Published
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์, [254-?].
Call Number
338.1 ก518
Location
Phatthalung
Computer File Loading...

image
การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อโคแบบสากล
Published
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์, [254-?].
Call Number
338.1 ก518
Location
Phatthalung
Computer File Loading...

image
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุวิทย์ คุณกิตติ
Author
สุวิทย์ คุณกิตติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
Call Number
333.72 ส 901 ก 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Author
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Published
[กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ, 2549].
Call Number
333.91 พ 928 ก 2549
Location
Songkhla
Phatthalung
Computer File Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Computer File Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน / เกษม จันทร์แก้ว, วิทยากร
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
363.705 ส 711 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2548 ทศพร ศิริสัมพันธ์, สมชาย ไตรรัตนภิรมย์, อภิรักษ์ จาตุกัญญาประทีป
Author
ทศพร ศิริสัมพันธ์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
Call Number
352.1 ท 155 ก 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคเหนือ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
Author
สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
Published
กรุงเทพฯ : สเปคตรัมมีเดีย, 2546.
Call Number
333.91 ส 129 ก 2546
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การบริหารพอร์ตการลงทุน / สมจินต์ ศรไพศาล
Author
สมจินต์ ศรไพศาล
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
Call Number
332.64 ส 144 ก 2549
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมิติใหม่ วิทยากรโดย เสน่ห์ จุ้ยโต
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
352.1309593 ส 711 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การปฎิบัติตนเมื่อมาศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
Author
สำนักงานศาลยุติธรรม
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
Call Number
347.05 ศ 537 ก 2545
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Published
ชลบุรี : สำนัก, 2548.
Call Number
378.1 บ 791 ก 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles