Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โดยครูภูมิปัญญาไทย และเครือข่าย
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน / ครูคนแรกของลูก / อ่านนิทานให้ลูกฟัง
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูผู้นำยุคปฏิรูป
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ค 2548
Visual Loading...

image
คิดได้ไง
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
Call Number
379.593 ล 691 ค 2552
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
บทบาทความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ให้เด็กไทยมีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691บ 2548
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
มาตรฐานการศึกษา
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ม 2548
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
สารคดี โลกกับพลังงานหมุนเวียน สำนักวิชาการพลังงานภาค 12 กระทรวงพลังงาน.
Author
กระทรวงพลังงาน. สำนักวิชาการพลังงานภาค 12
Published
สงขลา: สำนักวิชาการพลังงานภาค 12, 2553.
Call Number
333.79 พ465 ส 2553
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
สารคดี โลกหารสอง สำนักวิชาการพลังงานภาค 12 กระทรวงพลังงาน.
Author
กระทรวงพลังงาน. สำนักวิชาการพลังงานภาค 12
Published
สงขลา: สำนักวิชาการพลังงานภาค 12, 2553.
Call Number
333.79 พ 465 ส 2553
Location
Songkhla
Visual Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles