Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
20 ปีบรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
Published
นนทบุรี : สำนัก, 2549.
Call Number
027.7593 ส 711 ย 2549
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
[ไมโครคอมพิวเตอร์ ยูเซอร์ แมกาซีน ซีดี] Microcomputer USER Magazine CD
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, [2535?].
Call Number
004.1 ม 988 2535
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน / ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Published
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number
006.78 ท 703 ก 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ. 2521 - 2547 จัดทำโดย ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกับ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Author
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ศูนย์สนเทศและหอสมุด
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.
Call Number
011.7 ธ 958 ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ. 2521 - 2550 จัดทำโดย ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกับ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Author
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ศูนย์สนเทศและหอสมุด
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Call Number
011.7 ธ 958 ร 2551
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
รายงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
Author
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
มหาสารคาม : กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
Call Number
001.4 ก569ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 21 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Published
ปทุมธานี : สถาบัน, 2548.
Call Number
016.6 ก582ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 - 20 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Published
ปทุมธานี : สถาบัน, 2547.
Call Number
016.6 ก582ร 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต" : วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคาร สนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.
Call Number
021.65 ก 643 ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 25.. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
Call Number
027.7593 จ 826 ร 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
เรียนลัด เป็นเร็ว Windows XP & Office 2003 / บรรณาธิการ ปรีติ พัวนุกูลนนท์
Author
ปรีติ พัวนุกุลนนท์
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549.
Call Number
005.3684 ร 871 2549
Computer File Loading...

image
โครงการพัฒนาลีนุกซ์ทะเล 5.5 Live CD / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาิติ
Author
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
Call Number
005.44 พ 554 ค 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles