Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ทำเนียบโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 25.. / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2520- ].
Call Number
016.6 ค 218 ท
Location
Songkhla

image
บรรณานิทัศน์สังเขป หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสังคมศึกษา เล่ม 1 / รัตนา ฦาชาฤทธิ์
Author
รัตนา ฦาชาฤทธิ์
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2518.
Call Number
016.3 ร 453 บ 2518
Location
Songkhla

image
บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) / หอสมุดแห่งชาติ
Author
หอสมุดแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2533.
Call Number
013.8 ห 566 บ 2533
Location
Songkhla

image

image
บรรณานุกรมแห่งชาติ = Thai national bibliography / กองหอสมุดแห่งชาติ
Author
หอสมุดแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : กอง, 2511-
Call Number
015.3 ห 566 บ
Location
Songkhla

image
ระเบียนหนังสือภาษาต่างประเทศที่จัดแปลเป็นภาษาไทย ผลการสำรวจ พ.ศ. 25... / กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520-
Call Number
011.7 ค 218 ร
Location
Songkhla

image

image
เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม : การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย / นัทธนัย ประสานนาม, ธีระ รุ่งธีระ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
Call Number
016.89591 พ928 2557
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles