Search again

Found: 158  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานสัมมนาวิชาการ.
Author
การสัมมนาวิชาการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
Published
กรุงเทพฯ : สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.
Call Number
378.124 ก 648 ร 2527
Location
Songkhla

image
สรุปผลการสัมการสัมมนาเรื่องการกำหนดประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
Published
กรุงเทพฯ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.
Call Number
342.593 ค 167 ส 2549
Location
Songkhla

image
สรุปผลการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานทางวิชาการด้านอุบัติภัย ในส่วนภูมิภาค วันที่ 26-27 มิถุนายน 2540 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
การสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานทางวิชาการด้านอุบัติภัยในส่วนภูมิภาค
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2540.
Call Number
363.1 ก 648 ส 2540

image
เอกสารการจัดโครงการสัมมานาวิชาการเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ ; ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช 28 พฤษภาคม 2547 / สำนักงานคณะก...
Author
การสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
Call Number
333.91 ก648อ 2547
Location
Songkhla

image
เอกสารประกอบการอบรม
Author
การอบรมการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคมรุ่น 6 : ศาลายา : ชานเมืองพระนครในวันพรุ่งนี้
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
Call Number
307.72 ก 654 อ 2526
Location
Songkhla

image

image
แนวทางการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก : เอกสารจากการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการ เรื่อง การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (เครือข่าย คปภ.) 16-18 กรกฏาคม 254...
Author
การประชุมวิชาการเรื่องการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (เครือข่าย คปภ.)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ฯ, 2543.
Call Number
378.155 ก 581 น 2543
Location
Phatthalung

image
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 8 ธันวาคม 2548 ณ ห้อง 13315 อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
Author
การสัมมนาวิชาการเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.
Call Number
303.62 ก 648 ค 2548
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles