Search again

Found: 158  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พัฒนศึกษาศาสตร์กับการพัฒนา : การประชุมทางวิชาการ 7 ตุลาคม 2530
Author
การประชุมทางวิชาการ วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง พัฒนศึกษาศาสตร์กับการพัฒนา
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530.
Call Number
370.15 ก 569 พ 2530
Location
Songkhla

image
รวมผลงานทางวิชาการ : การประชุมวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ การเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ วันที่ 24-25 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด / [คณะผู้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู...
Author
การประชุมวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ : การเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ
Published
เชียงใหม่ : โครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ฐานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Call Number
370.78 ก 581 ร 2551
Location
Songkhla

image
รัฐธรรมนูญสำหรับเยาวชน / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
Author
สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Published
นนทบุรี : สถาบัน, 2549.
Call Number
342.593 ส 076 ร 2549
Location
Songkhla

image

image
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2540 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องการหารายได้เชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 29-30 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Author
การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2540 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องการหารายได้เชิงวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
Published
[กรุงเทพฯ] : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2540.
Call Number
378.02 ก 569 ร 2540
Location
Songkhla

image
รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ก...
Author
การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
Published
กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.
Call Number
333.9516 ก 578 ร 2552
Location
Songkhla

image
รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 11 8-19 ตุลาคม 2555 เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย = The Eleventh meeting of the conference of the parties to theconvention on b...
Author
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
Call Number
333.95 ก582ร 2557
Location
Songkhla
Phatthalung

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิถีชีวิตของคนไทย = Folk wisdom and the Thai people's way of life 23-24 ธันวาคม 2540 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิถีชีวิตคนไทย
Published
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2540.
Call Number
303.3209593 ก 582 2540
Location
Songkhla

image

image
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 15 สิงหาคม 2551 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ์, ภัทรินทร์ แสงให้สุข.
Author
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551.
Call Number
333.95 ก 568 ร 2551
Location
Songkhla

image
รายงานการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 24-25 สิงหาคม 2538 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
การสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน
Published
สงขลา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539.
Call Number
378.593 ก 643 ร 2539
Location
Songkhla

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย = Restorative justice : A new alternative for the thai criminal justice 16 มกราคม 2545 ณ ตึก สันต...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติํธรรมไทย
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2545.
Call Number
347 ก 645 ร 2545
Location
Phatthalung

image
รายงานการสัมมนาสาธารณกิจเรื่องการกระจายรายได้ไทย : ปัญหา แนวคิด และแนวทางการแก้ไข : = The Thai distribution of income : problem direction of ideas and solutions.
Author
การสัมมนาเรื่องการกระจายรายได้ไทย
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาการ, 2537.
Call Number
339.2 ก648ร 2537
Location
Songkhla

image
รายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและ วิธีการการปฎิรูปการฝึกหัดครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกา...
Author
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและ วิธีการการปฎิรูปการฝึกหัดครูและบุคลากรทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน} 2537.
Call Number
371.1 ก 646 ร 2537
Location
Songkhla

image
รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2...
Author
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
Call Number
378.42 ก567ร 2554
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles