Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
Author
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2550.
Call Number
378.04 ห664ส 2550
Location
Songkhla

image
การจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย / ภาควิชาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ, บรรณาธิการ.
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภูมิศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
333.91 จ 826 ก 2542
Location
Phatthalung

image
การปกครองท้องถิ่นไทย / ประหยัด หงษ์ทองคำ
Author
ประหยัด หงษ์ทองคำ
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
Call Number
352.0593 ป 474 ก 2526
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ความสำคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 15 / สาคร ช่วยประสิทธิ์.
Author
สาคร ช่วยประสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522.
Call Number
909.4 ส515ค 2522
Location
Songkhla

image
ความสำเร็จของคริสต์ศตวรรษที่ 15 / สาคร ช่วยประสิทธิ์
Author
สาคร ช่วยประสิทธิ์
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522.
Call Number
909.4 ส 515 ค 2522
Location
Songkhla

image
ประวัติศาสตร์ไทย ตอนที่ 1 / สนั่น เมืองวงษ์.
Author
สนั่น เมืองวงษ์.
Published
[สงขลา] : โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2524.
Call Number
959.3023 ส104ป 2524
Location
Songkhla

image

image
โบราณวิทยาเมืองพัทลุง / ชัยวุฒิ พิยะกุล
Author
ชัยวุฒิ พิยะกูล
Published
พัทลุง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2525.
Call Number
959.3 ช 475 บ 2525
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles