Search again

Found: 910  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง
Author
เห่ง อู๋อั๊ง
Published
กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2553.
Call Number
355.42 ห 741 ง 2553
Location
Songkhla

image

image
'คน'สร้างบ้านแห่งนครอุดรธานี เทศบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / ผู้เขียน อินทิรา วิทยสมบูรณ์
Author
อินทิรา วิทยสมบูรณ์
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2553.
Call Number
307.72 อ 678 ค 2553
Location
Songkhla

image
1 ทศวรรษ "โครงการพัฒนาชีวิตครู" / รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา, ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
Published
[เชียงใหม่] : ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒากลุ่มอาชีพ ธนาคารออมสิน, 2553.
Call Number
371.1 ห213 2553
Location
Songkhla

image
1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
Call Number
330.06 ส 128 ห 2553
Location
Songkhla

image
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
Author
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
Call Number
320.9593 ณ52ห 2553
Location
Songkhla

image
10 ตำนาน--สะท้านโลก / บัญชา ธนบุญสมบัติ.
Author
บัญชา ธนบุญสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553.
Call Number
398.2 บ299ส 2553
Location
Songkhla

image
100 สำนวนควรรู้ ไทย - จีน / อาศรมสยาม - จีนวิทยา, เรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
Call Number
398.95911 ร235 2553
Location
Songkhla

image
100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์, เขียน.
Author
ประพนธ์ เรืองณรงค์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553.
Call Number
390.09593 ป279ร 2553
Location
Songkhla
Phatthalung

image
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
Call Number
324.9593 ค 163 ส 2553
Location
Songkhla
Phatthalung

image
196 เกมสร้างสรรค์ พัฒนาอัจฉริยะเด็ก / David R. Foster, James L. Overholt ; ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์, แปล.
Author
ฟอสเตอร์, เดวิด อาร์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
Call Number
371.337 ฟ 421 ห 2553
Location
Songkhla

image

image

image
3 ทศวรรษ แห่งวิวัฒนาการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2553.
Call Number
362.11 ส 532 2553
Location
Phatthalung

image
300 กระทู้ คำพังเพย / สมชาย จินดานนท์, เขียน ; ปรีชา ดวงทอง, ภาพ.
Author
สมชาย จินดานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553.
Call Number
398.9 ส151ส 2553
Location
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles