Search again

Found: 1,763  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะกรรมสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐ...
Author
การประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
382.09593 ก 581 ก 2548
Location
Songkhla

image
"ทำอย่างไรจึงได้เป็นครูดีเด่น" / ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Author
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2539.
Call Number
371.1 ท 480 2539
Location
Songkhla

image

image

image

image
1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ, บรรณาธิการ.
Author
สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2546.
Call Number
354.3 ห182 2546
Location
Songkhla

image
1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานสร้างไอซีทีเพื่อคุณภาพชีวิตทีดีกว่า / สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Author
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานปลัดกระทรวง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547.
Call Number
354.75 ท 704 ห 2547
Location
Songkhla

image

image

image
10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Author
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
Call Number
324.9593 ค 163 ส 2551
Location
Songkhla

image

image
107 ปี กรมป่าไม้ / กรมป่าไม้
Author
กรมป่าไม้
Published
กรุงเทพฯ : กรม, [2546?].
Call Number
354.55 ป 738 ห 2546
Location
Songkhla

image
108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องค์การมหาชนเฉพาะกิจ)
Author
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องค์การมหาชนเฉพาะกิจ)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2544.
Call Number
379.593 ป 033 ห 2544
Location
Songkhla

image
11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
Call Number
324.9593 ค 163 ส 2552
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles