Search again

Found: 8,078  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"คนเมืองบัว"ไม่กลัวขยะ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สุวรรณา บัวพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
Call Number
363.728 ค 273 2548
Location
Songkhla

image

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call Number
305.4 ผ 762 2547
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Author
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549.
Call Number
320.9593 อ257ม 2549
Location
Songkhla

image
"ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาตะวันออก" / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Published
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
Call Number
333.72 ม 336 ร 2546
Location
Songkhla

image

image
"ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2545 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ (ห้อง 202) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลั...
Author
การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย"
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์, 2545.
Call Number
332.041 ก 569 ศ 2545
Location
Songkhla

image
"ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" : การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปี 2544 วันที่ 30 ตุลาคม 2544 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิ...
Author
การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย"
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์, 2544.
Call Number
332.041 ก 569 ศ 2544
Location
Songkhla

image
"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Author
กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Published
อุตรดิตถ์ : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, [2531?].
Call Number
398.2041 ก 711 ล 2531
Location
Songkhla

image
"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
Call Number
334 น956 2549
Location
Songkhla
Phatthalung

image
1 ปีแรกที่ สช. : รายงานผลการปฏิบัติงานปีที่ 1 (1กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) / พลเดช ปิ่นประทีป.
Author
พลเดช ปิ่นประทีป.
Published
[นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
Call Number
353.6 พ443ห 2560
Location
Phatthalung

image
10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
Author
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2550.
Call Number
378.04 ห664ส 2550
Location
Songkhla

image
10 ปีกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กองวิเทศสัมพันธ์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
Call Number
378.593 ก 875 ส 2547
Location
Songkhla

image
100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
Call Number
327.593047 ห 181 2540
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles