image
Source Types Book
Titleก้าวทุกวันด้วยจิตวิทยาและธรรมะ / ดวงมณี จงรักษ์.
Authorดวงมณี จงรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number150.1 ด274ก 2559
By   Published  20161124195757  
เป็นหนังสือกึ่งวิชาการทางจิตวิทยาที่ได้ผสมผสานเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับตัวแปรต่าง ๆ ในทฤษฎีจิตวิทยาซึ่งโยงใยสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนเรา ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างบุคคลต่าง ๆ จากเรื่องเล่าในนิทานธรรมะ