image
Source Types Book
Titleการบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐปศาสนศาสตร์ / ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย.
Authorศิริรัตน์ ชุณหคล้าย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Call Number351 ศ651ก 2558
By   Published  20160728144001  
หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักการทั้งทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และการนำหลักการและทฤษฎีไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และการประเมินผลโครงการ ซึ่งล้วนเป็นสาระสำคัญที่นักศึกษา นักวิชาการ นักรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้บริหารงานสาธารณะควรเรียนรู้และนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้ได้ผล