image
Source Types Book
Title50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก / ปวิชญ์ อริยศิลป์, บ.ก.เรียบเรียง.
Authorปวิชญ์ อริยศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ : มายิก, 2558
Call Number925 ห682 2558
By   Published  20160621172309  
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับผลงานของ 50 นักวิทยาศาสตร์ ที่นับว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลงานของพวกเขาเป็นต้นแบบที่นำมาขยายผลงานให้เกิดประโยชน์ทั้งในยุคปัจจุบันถึงอนาคตทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด มีเหตุและผล สร้างสรรค์ วิเคราะห์ มีทักษะ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้