image
Source Types Book
Title208 ข้อแนะนำ ผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้ / กนก เดชาวาศน์.
Authorกนก เดชาวาศน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
Call Number771 ก034ส 2557
By   Published  20160623162858  
หนังสือเล่มนี้ทำให้เข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพ ข้อแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ องค์ประกอบศิลป์ที่ควรรู้ รวมไปถึงแนวทางการฝึกให้มีกระบวนการการถ่ายภาพให้ดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ในแต่ละหัวข้อจะมีคำพูดของบุคคลที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ เพื่อเสริมเป็นแนวทางให้คิดในเวลาที่ออกไปถ่ายภาพอีกด้วย