image
Source Types Book
Titleสารานุกรมสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ / เขียนโดย พัชรพิมพ์ เสถบุตร.
Authorพัชรพิมพ์ เสถบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558
Call Number333.703 พ533ส 2558
By   Published  20160628175049  
รวบรวมศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ควรรู้ไว้อย่างครบครัน โดยจัดเรียงศัพท์ตามลำดับตัวอักษร A-Z พร้อมทั้งอธิบายความหมาย ยกตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้ยังบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และมุมมองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้