image
Source Types Book
Titleล้านนาพฤกษาคดี / สนั่น ธรรมธิ.
Authorสนั่น ธรรมธิ.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Number581.9593 ส104ล 2558
By   Published  20160331090216  
เป็นหนังสือที่นำเสนอชื่อต้นไม้แต่ละชนิดเป็นไทยกลาง ไทยถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และสรรพคุณทางยา มีการสะกดตามเสียงที่ใกล้เคียงกับสำเนียงภาษาล้านนาเป็นหลัก มีดรรชนีท้ายเล่มเพื่อค้นคำ พร้อมภาพประกอบ