image
Source Types Book
Titleบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง / พรชัย เทพปัญญา, หัวหน้าโครงการ.
Authorพรชัย เทพปัญญา.
Publishedนนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, 2558
Call Number342.0269 พ162บ 2558
By   Published  20160329090910  
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางกับศาลรัฐธรรมนูญ แฃะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการปฏิรูปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในเชิงรุกที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางในการวินิจฉัยปัญหาและตัดสินคดี และทำหน้าที่ให้ความกระจ่างชัดในข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติของกฎหมาย