image
Source Types Book
TitleThe practical philosophy : มนัส ลีวีระพันธุ์ กับปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / มนัส ลีวีระพันธุ์, เขียน ; ภาวินี อินเทพ, ผู้เรียบเรียง ; นิรันดร์ จิวะสันติการ, บรรณาธิการ.
Authorมนัส ลีวีระพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : เคล็ดไทย (จัดจำหน่าย), 2558.
Call Number923.3593 ม178พ 2558
By   Published  20160303165250  
หนังสือเล้มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตที่พิชิตความท้าทายทั้งหลาย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดสำหรับคนรุ่นหลังได้ โดยการถ่ายทอดผ่านปรัชญาชีวิตของคุณมนัส ลีวีระพันธุ์ ตั้งแต่วัยเด็กและวัยเรียน ชีวิตราชการ ชีวิตยั่งยืนเป็นสุข