image
Source Types Book
Titleสถิติประยุกต์ :ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม = Statistics / ธีระ สินเดชารักษ์.
Authorธีระ สินเดชารักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number519.5 ธ868ส 2558
By   Published  20160226180938  
ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือ และสถิติสำหรับการพรรณาและอนุมานข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุตัวแปร