image
Source Types Book
Titleการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiments / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.
Authorสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
Call Number570.724 ส138ก 2558
By   Published  20151230150827  
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ การแพทย์ การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ รวมถึงนักวิจัยและผู้สนใจ ที่ต้องการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวางแผน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ความแปรปรวน การจัดปัจจัยให้กับแผนการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจงนับและสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย