image
Source Types Book
Titleความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Authorวีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Call Number615.9 ว793ค 2558
By   Published  20151230144211  
หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากความอยากรู้ของผู้เขียน ประกอบกับความรู้ที่ได้เล่าเรียนและค้นคว้ามา เมื่อรู้แล้วก็อยากเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการใช้หรือเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์เคมีอย่างเหมาะสม รู้ทันสื่อ ที่อาจให้ข้อมูลผิดเพี้ยน หรือโฆษณาชวนเชื่อ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้เข้าใจบทเรียนที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น อาจนำไปสู่การศึกษาวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป