image
Source Types Book
Titleการสื่อสารองค์กร : แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน / รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.
Authorรุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้า[จัดจำหน่าย], 2558
Call Number658.45 ร747ก 2558
By   Published  20151230145914  
นำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงานสื่อสารองค์กรสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เขียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่แนวคิดการสื่อสารในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการวัดประเมินความสำเร็จของการสื่อสารองค์กร ทั้งยังฉายภาพแนวคิดสำคัญๆ ที่เป็นทั้งหลักการและกลยุทธ์สนับสนุนงานบริหารสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับนานาชาติ พร้อมกับสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนของสังคมโลก โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหลักการและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร