image
Source Types Book
Title60 พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Authorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Publishedปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558
Call Number923.1593 ท742ห 2558
By   Published  20151007160929  
หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จัดทำขึ้นโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี สวทช.เป็นฝ่ายเลขานุการโครงการฯ อันเป็นอีกหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์