By   Published  20151129111716  
เป็นหนังสือที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตใจเด็กมนช่วงก้าวสู่วัยรุ่น โดยกล่าวถึงพัฒนาการวัยเด็กและความต้องการของเด็ก ช่วงก้าวสู่วัยรุ้น ความหมาย ความสำคัญ ของนันทนาการ การใช้นันทนาการเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กช่วงก้าวสู่วัยรุ่น