image
Source Types Book
Titleคำศัพท์ไทย-อังกฤษ : สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ.
Authorจิรประภา อัครบวร.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมกาารข้าราชการพลเรือน, 2557
Call Number423.9591 จ571ค 2557
By   Published  20150312180857  
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐทุึกระดับ โดยรวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดบริหารราชการแผ่นดิน หมวดการจัดทำงบประมาณ หมวดการเขียนหนังสือราชการ และหมวดการประชุมระหว่างประเทศ ท้ายเล่มมีตัวอย่างบทสนทนาเพื่อใช้ในการสื่อสาร