image
Source Types Book
Titleการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต = Reading for improving life quality / เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ.
Authorจิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556
Call Number028 จ591ก 2556
By   Published  20150227163259  
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "การอ่าน" หลักพื้นฐานในการอ่าน การเลือกหนังสือ การบรรณนิทัศน์หนังสือและการแสดงทรรศนะ งานประพันธ์ร้อยแก้ว การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การตีความ การขยายความ การสรุปความ รวมถึงการอ่านสารคดี การอ่านบันเทิงคดี การอ่านงานวิชาการ และการอ่านเพื่อพัฒนาตน ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมกิจกรรมทบทวน กิจกรรมเสนอแนะและแนวตอบชัดเจน เข้าใจง่าย