image
Source Types Book
TitleExcel statistic analysis / ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ; บรรณาธิการ กิตินันท์ พลสวัสดิ์.
Authorปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
Publishedนนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2556
Call Number005.3684 ป566อ 2556
By   Published  20150503122049  
หนังสือเล่่มนี้นำเสนอโปรแกรม Excel ที่สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์สถิติ การหาสถิติพรรณา การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย 1 ประชากรการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การู้วิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความเป็นอิสระกัน เป็นต้น โดยผู้เขียนอธิบายการวิเคราะห์ง่าย ๆ และเป็นขั้นตอน