image
Source Types Book
Titleภาษาไทยนี้ดี / โดย เอื้อน แก้วกังวาล.
Authorเอื้อน แก้วกังวาล.
Publishedกรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557.
Call Number495.918 อ907ภ 2557
By   Published  20141108172702  
มีเนื้อหาสาระหลากหลายของภาษาไทย ผู้แต่งได้จัดระบบหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ไว้ 3 ภาค ภาคที่ 1 เป็นการปรับปรุงเรื่องจิตวิทยาฝ่ายภาษา ภาค 2 เป็นการทบทวนหลักภาษาและสังเคราะห์ความเป็นมาของภาษา ภาค 3 เป็นพจนประพันธ์ เพื่อฝึกทักษะภาษาไทยให้แก่เด็กเล็ก