สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ชื่อหน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สถานที่ตั้ง : 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : http://www.lib.tsu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-743-17669 ต่อ 5104 (หมายเลขภายใน)
โทรสาร : 0-743-17679


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


ชื่อหน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานที่ี่ตั้ง : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
เว็บไซต์ : http://www.lib.tsu.ac.th 
โทรศัพท์: 0-7460-9600 ต่อ 1220  (หมายเลขภายใน)  
โทรสาร: 0-7460-9619