Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Li yi yu zhongguo wen hua / Gu Xijia zhu.
Author
Gu, Xijia.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2001.
Call Number
390.0951 G896L 2001
Location
Songkhla

image
Ming dai hai jin yu hai wai mao yi / Chao Zhong Chen zhu.
Author
Chao, Zhong Chen.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2005.
Call Number
382.0951 C461M 2005
Location
Songkhla

image
Zhongguo ge ming zhan zheng ji shi jie fang zhan zheng.fan wei chao juan/ Zhijun Wang.
Author
Wang, Zhijun.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.04 W246Z 2007
Location
Songkhla

image
Zhonghua song : Zhongguo 56 ge min zu ji jin = Ode to China : highlights of China's 56 ethnic groups / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
306.08 Z63 2013
Location
Songkhla

image
Jin xiu Zhonghua = Enchanting beauties of China / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
915.1 J61 2013
Location
Songkhla

image
Wan Qing wen hua shi / Linmao Wang zhu.
Author
Wang, Linmao,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2005.
Call Number
951.03 W246W 2005
Location
Songkhla

image
Zhongguo fo xue zhi jing shen / Hong Xiuping, Chen Hongbing bian zhu.
Author
Hong, Xiuping.
Published
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2009.
Call Number
294.3927 H772Z 2009
Location
Songkhla

image
zhongguo jing shen wen ming nian jian (2009) / Zhong guo jing.
Published
Beiji : Xue xi, 2009.
Call Number
171.7 Z63 2009
Location
Songkhla

image
Zhongguo--Taiguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian.
Published
[Beijing] : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004.
Call Number
327.593051 Z63 2004
Location
Songkhla

image
Xin bian zhong guo jin dai shi (xia ce) / Yuan shu yi.
Author
Yuan, shu yi.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.057 Y94X 2007
Location
Songkhla

image
Xin bian zhong guo jin dai shi / Yuan shu Yi.
Author
Yuan, shu Yi.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.03 Y94X 2007
Location
Songkhla

image
Zhong guo dao jia zhi jing shen / Zhan shi chuang, Xie qing guo.
Author
Zhan, Shi Chuang.
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009.
Call Number
181.114 Z63Z 2009
Location
Songkhla

image
Zhong guo lu you di li / Lin wan ru, Luo Shi Pa.
Author
Lin, Wan Ru.
Published
Dalian : Dongbei caijing daxue, 2002.
Call Number
915.1 L735Z 2002
Location
Songkhla

image
Zhongguo wai mao fa lu zhi du bian qian yan jiu : yi zhi du zhu yi wei shi jiao = Zhongguo waimao falu zhidu bianqian yanjiu / Zhu Jing'an.
Author
Zhu, Jing'an.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008.
Call Number
343.08 Z63Z 2008
Location
Songkhla

image
Sheng xiao yu zhongguo wen hua / Wu Yucheng zhu.
Author
Wu, Yucheng,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2003.
Call Number
133.5 W959S 2003
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles