Search again

Found: 105  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
Author
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2560.
Call Number
344.01 ส151ร 2560
Location
Phatthalung

image
ระบบบัญชีการโรงแรมภาคปฏิบัติ / วิระ ชัยปราโมทย์.
Author
วิระ ชัยปราโมทย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
657.8374 ว647ร 2560
Location
Songkhla

image

image

image
วิ. แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Author
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2560.
Call Number
347 ว534ว 2560
Location
Phatthalung

image
วิ. แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Author
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิม์,[ 2561?].
Call Number
347 ว534ว 2561
Location
Phatthalung

image
วิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง = Provisional measures and civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.
Author
เอื้อน ขุนแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2560.
Call Number
347.077 อ907ว 2560
Location
Phatthalung

image
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย.
Author
อารี จำปากลาย.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2560.
Call Number
300.72 อ597ส 2560
Location
Songkhla

image
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
Author
สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
Published
กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2560.
Call Number
345.05 ส148ส 2560
Location
Phatthalung

image
สู่สนามอัยการ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Author
สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
Call Number
340 ส816ส 2560
Location
Phatthalung

image
หลักกฎหมายมหาชน : หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ / บรรเจิด สิงคะเนติ.
Author
บรรเจิด สิงคะเนติ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
Call Number
342 บ112ห 2560
Location
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles