Search again

Found: 887  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบาดเจ็บ ความผิดปกติ และโรคจากการทำงาน : การป้องกัน / ลักษณา เหล่าเกียรติ.
Author
ลักษณา เหล่าเกียรติ.
Published
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call Number
616.9803 ล251ก 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image

image
การปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียและนิวซีเเลนด์ / ชูเวช ชาญสง่าเวช
Author
ชูเวช ชาญสง่าเวช
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
Call Number
378.93 ช 784 ก 2542
Location
Songkhla

image
การประชุม "มหิดลพัฒนาวิชาการ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล : วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21 / รัตนา เพ็ชรอุไร, สุรพล อิสรไกรศีล, บรรณาธิการ.
Author
การประชุม "มหิดลพัฒนาวิชาการ" เรื่อง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21
Published
กรุงเทพฯ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Number
378.15 ก 575 ก 2540
Location
Songkhla

image

image

image
การประถมศึกษากับการพัฒนา / ปรีชา นิพนธ์พิทยา
Author
ปรีชา นิพนธ์พิทยา
Published
กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2525.
Call Number
372 ป 562 ก 2525
Location
Songkhla

image
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 25.../ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 -.
Call Number
624.021 ส088ก
Location
Songkhla

image
การประมาณการจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 2559 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
Call Number
371.8021 ค 165 ก 2543
Location
Songkhla

image
การประมินผลโครงการ "เมาแล้วขับ จับจริงจริง" เขตเทศบาลนครขอนแก่นปี 2547/ ผู้นิพนธ์ ศิริกุล กุลเลียบ, พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ และ กัญญา วังศรี
Author
ศิริกุล กุลเลียบ
Published
ขอนแก่น : โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด, 2547.
Call Number
363.125 ศ 604 ก 2547
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles