Search again

Found: 240  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตำราชีวเคมี / บรรณาธิการ พัชรี บุญศิริ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
Call Number
572 ต581 2555
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ / ประเสริฐ เทียนนิมิตร, วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ปานเพชร ชินินทร.
Author
ประเสริฐ เทียนนิมิตร.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
Call Number
541.369 ป467ท 2554
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข / เฉก ธนะสิริ.
Author
เฉก ธนะสิริ.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550.
Call Number
294.3144 ฉ733ท 2550
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ? / สุวิสาส์เผ่าเหลืองทอง, ปติ พุทธวิบูลย์.
Author
สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555.
Call Number
331.252 ส905ท 2555
Location
Songkhla

image
นาโนฟิสิกส์ = Nanophysics / เขียน ธีระพงษ์ พวงมะลิ.
Author
ธีระพงษ์ พวงมะลิ.
Published
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2557?].
Call Number
620.5 ธ869น 2557
Location
Songkhla
Phatthalung

image
นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้มาตรา 157 ในประมวลกฎหมายอาญา / ทองใหญ่ อัยยะวรากูล.
Author
ทองใหญ่ อัยยะวรากูล.
Published
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2560?].
Call Number
345.02 ท252น 2560
Location
Songkhla

image
นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Public policy, strategic planning, and strategic management / ณัฐกริช เปาอินทร์.
Author
ณัฐกริช เปาอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
Call Number
352.34 ณ55น 2561
Location
Songkhla

image
นโยบายเกษตร = Agricultural policy / ไชยยงค์ ชูชาติ.
Author
ไชยยงค์ ชูชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2554.
Call Number
338.18593 ช973น 2554
Location
Songkhla

image
น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม = Mekong : the Mekong river na Nakorn Phanom / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.
Published
[กรุงเทพ ; สมุทรปราการ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555.
Call Number
333.9162 น577 2555
Location
Songkhla

image
บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด [จุลสาร] / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
Author
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : หน่วยปฎิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศกรรมศาตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558].
Location
Songkhla

image
บรูไนดารุสซาลามหลังได้รับเอกสาร : 34 ปี แห่งความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง / นภดล ชาติประเสริฐ.
Author
นภดล ชาติประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number
959.55 น135บ 2561
Location
Songkhla

image

image
ประสิทธิภาพของเกลือของกรดอินทรีย์ และสารลอริกอาร์จิเนทต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในเนื้อสุกร = Efficacy of organic acid salts and lauric arginate on inhibition of pathogenic bacteri...
Author
ผุสดี ตังวัชรินทร์.
Published
พัทลุง : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2556.
Call Number
664.001579 ผ722ป 2556
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
Author
สุวิทย์ เมษินทรีย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
Call Number
338.927 ส901ป 2560
Location
Songkhla

image
ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในภาคใต้ = Marketing factor toward consumer's behavior and trend of organic good's consumption in south of Thailand /...
Author
นิจกานต์ หนูอุไร.
Published
สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553.
Call Number
658.8342 น607ป 2553
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles